Van der Duijn van Maasdamweg

Omschrijving

Als onderdeel van de revitalisatie park Zestienhoven is de hoofdverkeersweg opnieuw vorm gegeven. OmniformEngineering heeft hierbij de engineering verzorgd

Werkzaamheden

Het opstellen van een technische vertaling van het inrichtingsplan met hierin de verwerking van de vele beschikbare onderzoeken.

Deze vertaling bestand uit tekenwerk, RAW bestek en aanneemsomramingen.

 

Technische onderdelen van het project:

·         persriolering

·         infiltratieriool

·         bodemsaneringen

·         overrijdbare bermen

·         verleggen watergangen

·         aanbrengen beschoeiingen

·         opbreken en aanbrengen verhardingen

·         grondwerkzaamheden

·         fasering