Woonrijp maken Aalscholver Papendrecht

Realisatie van 32 woningen langs de Noordkil
Aalscholver, Papendrecht
Meerjarig raamcontract
Gemeente Papendrecht
Omschrijving

Op dit moment worden er langs de Noordkil aan de Aalscholver 32 woningen gebouwd ten behoeve van het project "Alliance". De gemeente Papendrecht heeft de taak om dit gebied woonrijp te maken.   

Voor aanvang van de bouwactiviteiten is de riolering en stadsverwarming aangepast. Op de onderstaande afbeelding is de projectlocatie weergegeven. Het aangeleverde ontwerp dient uitgewerkt te worden in een bestek met tekeningen voor uitvoering.  

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:  

  • Aanleg verhardingen;  

  • Aanleg openbare verlichting en overige straatmeubilair (afvalbakken, verkeersborden etc.); 

  • Aanplanten groenvoorziening;  

  • Aansluiten huisaansluitingen riolering. 

De eerste woningen zijn in oktober 2017 opgeleverd.  

 

Werkzaamheden

Het project ten aanzien van de engineering kan onderverdeeld worden in de volgende werkzaamheden:  

  1. Definitief maken van de ontwerptekening voor de bestekvoorbereiding;  

  1. Maken bestek en tekeningen voor uitvoering  

  

Enkele aandachtspunten ten aanzien van de werkzaamheden in het gebied zijn:  

  • Veiligheidsvoorschriften Tennet voor werken in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen;  

Het peil van de watergang evenwijdig aan het plan is zomerpeil = winterpeil = -1,92 m. N.A.P. Het vloerpeil van de woningen is -0,70 m. N.A.P.