Rioolvernieuwing en herinrichting Leidseweg Noord Deel Zuid

Noodzaak voor rioolvernieuwing biedt kansen voor herinrichting
Voorschoten
loopt
Gemeente Voorschoten
Omschrijving

Gemeente Voorschoten schreef een programma van eisen uit voor het uitvoeren van riolerings-vernieuwing en herinrichting van het meest zuidelijk deel van de Leidseweg (Noord), tussen de Voorschoterweg tot en met de kruising PietHeynlaan. Leidseweg noord is het deel van de Leidseweg tussen de Voorschoterweg en Gemeente Leiden. In de volksmond is Leidseweg noord verdeeld in drie delen, te weten: deel noord (Gem. Leiden – Trompweg), deel midden (Trompweg – Piet Heynlaan) en deel zuid (Piet Heynlaan – Voorschoterweg). De aanleiding voor dit project is de noodzaak voor rioolvernieuwing en de wens om minder vuilwater af te voeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Klachten van omwonenden over te veel en te hard rijdend verkeer zijn aanleiding geweest om de stem van de burger actief mee te nemen in de voorbereidingen. Besloten is om bij de herinrichting de weg als een 30-km-weg in te richten. 

De bewoners worden actief betrokken in het gehele proces. Zo wordt er regelmatig middels bewonersbrieven gecommuniceerd over aanstaande werkzaamheden en is er een afgevaardigde aangesteld die namens de bewoners en de ondernemers van het zuidelijk deel van Leidseweg Noord meespart over het project.

Werkzaamheden
Op dit moment werkt OmniformGroup het VO ontwerp van Tauw Advies- en Ingenieursdiensten uit naar een uitvoerbaar DO en bestek. In de uitwerking van het VO naar het DO wordt onderzocht of onderstaande duurzaamheidsaspecten in het ontwerp te integreren zijn door een uitgebreide burgerparticipatie te hanteren. 
 
Welzijn/Leefomgeving
 
Zo kunnen bewoners hun voorkeur uitspreken wat betreft de plaats van hun inrit, of aangeven waar de bomen idealiter worden geplant. 
 
Ruimtelijke kwaliteit
 
Door bij het plaatsen van bomen te kiezen voor verschillende boomtypen, hoeft in geval van een ziekte niet de hele straat opnieuw beplant te worden. Geïnteresseerde betrokkenen worden daarnaast uitgenodigd om actief deel te nemen aan een groenontwerp-sessie.  
 
Water
 
Door het organiseren van een workshop worden bewoners gestimuleerd om wateroverlast op eigen terrein op de juiste manier op te lossen. Door dit bijvoorbeeld eerst op te vangen (buffer) en daarna af te voeren.